RADA RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2021/2022
SKŁAD RADY RODZICÓW PRZY PRZEDSZKOLU GMINNYM W GWIAZDOWIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:
Przewodnicząca – DAGMARA UŻDRZYCHOWSKA
Wiceprzewodniczący – EMILIA BIGOS
Skarbnik – RENATA DEMBOWA
Sekretarz – ANNA JASIULANIEC

CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW :.
SYLWIA KWIATKOWSKA, MARTYNA ROGUSZKA

Składka na Radę Rodziców w 2021/2022 wynosi 70 zł (możliwość płatności w dwóch ratach- pierwsza płatna do końca listopada 2021r., druga do końca kwietnia 2022r.)
Składki należy wpłacać do wychowawcy grupy lub bezpośrednio skarbnikowi Rady Rodziców.
Każdy rodzic dokonujący wpłaty otrzyma potwierdzenie wpłaty na kwitariuszu.

PLAN FINANSOWY RADY RODZICÓW PRZY PRZEDSZKOLU GMINNYM W GWIAZDOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

PRZEWIDYWANE DOCHODY:
- składki rodziców: 50 dzieci x 70,00zł = 3500,00 zł

PRZEWIDYWANE WYDATKI:
1.UPOMINKI DLA DZIECI:
- Paczka od Mikołaja (6 grudnia 2021r.)- 50x25,00= 1250,00zł
- Czekoladowy mikołaj - 50x 3,00=150,00zł
- Wielkanocny zajączek - 50x 5,00=250,00zł
- Dzień Dziecka 50 x 5,00zł = 250,00zł
- Kino - 50 x 12,00zł = 600,00zł
- Nagrody na konkursy przedszkolne- 300,00zł
- Upominek urodzinowy: 50 x 8,00zł= 450,00zł

2. UROCZYSTOŚCI :
- Wigilia 2 grupy x 100 zł = 200 zł
- Dzień Dziecka -2 grupy x 150 zł = 300 zł
- Inne uroczystości-
3.POMOCE DYDAKTYCZNE ( w tym artykuły dekoracyjne i plastyczne, pomoce dydaktyczne, zabawki, artykuły biurowe)- 200,00zł

4. WYDATKI RÓŻNE: 100,00zł
=============================
RAZEM: zł


Zatwierdzono na zebraniu Rady Rodziców w dniu 03.11.2021r.
Przewodnicząca Rady Rodziców-Dagmara UżdrzychowskaROK SZKOLNY 2020/2021
"KAŻDE PRZEDSIĘWZIĘCIE, KTÓRE WNOSI W ŻYCIE DZIECKA UŚMIECH I ZADOWOLENIE JEST BEZCENNE. WSPARCIE ZE STRONY RODZICÓW, ŻYCZLIWOŚĆ I PRACA NA RZECZ PRZEDSZKOLA, AKCEPTACJA PLANÓW I ZAMIERZEŃ TO OGROMNA POMOC W KSZTAŁCENIU I WYCHOWANIU NASZYCH DZIECI."

Dyrektor Przedszkola z pracownikami serdecznie dziękuje USTĘPUJĄCEJ RADZIE RODZICÓW za całoroczny trud pracy na rzecz przedszkola:

Pani Dorocie Wojciechowskiej – przewodniczącej
Panu Renacie Dembowej– zastępcy przewodniczącej
Pani Natalii Ozdoba – skarbnikowi
Pani Dorocie Buszkowskiej – sekretarzowi

oraz członkom Rady Rodziców:
p. Małgorzacie Fedor,
p. Annie Jasiulaniec.

Życzymy wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.


SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBNIKA RADY RODZICÓW ZA ROK SZKOLNY 2020/2021

I. WPŁATY RODZICÓW -2680,00 ZŁ
II. POZOSTAŁO Z ROKU SZK. 2019/2020- 389,78
RAZEM: 3069,78,00zł
WYDANO:-2674,37zł
POZOSTAŁO:-395,41zł

WYDATKI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 :
1.UPOMINKI DLA DZIECI: PACZKI, KSIĄŻKI URODZINOWE, ZAKŁADKI DO KSIĄŻEK:1493,60
2. UROCZYSTOŚCI Z KALENDARZA IMPREZ: Dzień Dziecka: 104,46
3.DOFINANSOWANIE BILETÓW DO KINA:225,00
4. PIKNIK NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO:211,46
5.POMOCE DYDAKTYCZNE (w tym materiały do dekoracji i zajęć, zabawki, dyplomy dla 6-latków):581,60
6.WYDATKI RÓŻNE(choinka, baterie):65,25

Sprawozdanie sporządziła: NATALIA OZDOBA- skarbnik Rady Rodziców.


REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY PRZEDSZKOLU GMINNYM W GWIAZDOWIE

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Regulamin został opracowany na podstawie :
- Ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572, z późniejszymi zmianami).
- Ustawy z dnia 10 luty 1996 r o samorządzie terytorialnym( Dz. U. z 1996 r Nr 13,
poz. 74 z późniejszymi zmianami).

2. Rada Rodziców jest społecznie działającym organem przedstawicielskim rodziców,
współdziałającym z dyrektorem i wicedyrektorem przedszkola, radą pedagogiczną oraz organizacjami i instytucjami uczestniczącymi w realizacji zadań statutowych przedszkola.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem przedszkola.

II. CELE I ZADANIA
1. Współdziałanie z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym, dydaktycznym.
2. Uczestniczenie w życiu przedszkola w celu ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki.
3. Prezentowanie wobec dyrektora i wicedyrektora, rady pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.
4. Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.
5.Współdziałanie z pozostałymi organami przedszkola w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom.
6.Pomoc w organizacji i poprawie warunków pracy przedszkola.
7.Organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w
rodzinie , przedszkolu, środowisku lokalnym.
8.Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek oraz innych źródeł w celu wspierania działalności przedszkola, a także ustalenie zasad wydatkowania tych funduszy.
9.Opiniowanie programów wychowawczo – dydaktycznych przyjętych na dany rok
szkolny.
10.Wyrażanie opinii na temat funkcjonowania przedszkola.
11.Wyrażanie opinii dotyczącej pracy nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień
awansu zawodowego.
12.Występowanie do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego, oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich
sprawach dotyczących pracy i funkcjonowania przedszkola.
13.Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania przedszkola.

III. TRYB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW.

1. Członkowie Rady Rodziców powoływani są na pierwszym spotkaniu rodziców w danym roku szkolnym.
2. Rada rodziców powinna składać się z co najmniej trzech przedstawicieli poszczególnych oddziałów.
3. Propozycje poszczególnych kandydatów zgłaszają rodzice .
4. Wybór następuje w głosowaniu tajnym.
5. Rada rodziców składa się z : przewodniczącego , zastępcy, sekretarza, skarbnika oraz dwóch osób stanowiących komisję rewizyjną.
6. Działalnością rady rodziców kieruje przewodniczący, zastępca , sekretarz i skarbnik.
Zespół ten stanowi prezydium rady. Na wniosek rady rodziców w porozumieniu z dyrektorem przedszkola w jego pracach mogą brać udział także inne osoby.
7. Osoby wymienione w ust. 5 wybierane są z przedstawicieli rodziców poszczególnych
grup na pierwszym spotkaniu rady.
8. W posiedzeniu rady rodziców uczestniczy dyrektor przedszkola z głosem doradczym.
9. W posiedzeniach rady rodziców uczestniczyć mogą w roli obserwatorów członkowie
rady pedagogicznej.
10. Odstąpienie od udziału w działalności rady rodziców może nastąpić w drodze
- złożenia rezygnacji , która wymaga akceptacji rady rodziców
- odwołania na wniosek rodziców lub członków rady po uprzednim przegłosowaniu
zwykłą większością głosów

IV. ZADANIA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW

ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO RADY RODZICÓW

1.Kierowanie całokształtem rady rodziców.
2.Opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zamierzeń rad grupowych oraz zadań wynikających z koncepcji pracy przedszkola.
3. Współdziałanie z wszystkimi członkami rady rodziców, włączenie ich do realizacji planu pracy.
4.Zwoływanie i prowadzenie spotkań rady rodziców.
5.Kierowanie działalnością finansową rady rodziców.
6.Przekazywanie dyrektorowi i wicedyrektorowi opinii i postulatów rady rodziców dotyczących działalności przedszkola.

ZADANIA ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO RADY RODZICÓW

1.Wspieranie przewodniczącego we wszystkich obowiązkach wynikających z regulaminu rady rodziców.

ZADANIA SKARBNIKA RADY RODZICÓW

1. Czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym
gospodarowaniem funduszami rady rodziców.
2. Sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych rady.

ZADANIA SEKRETARZA RADY RODZICÓW

1. Opracowanie harmonogramu prac i zebrań rady rodziców oraz organizacyjne ich
przygotowanie.
2. Prowadzenie dokumentacji i korespondencji rady oraz zapewnienie prawidłowego ich
przechowywania.

ZADANIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY RODZICÓW

1.Dokonywanie dwa razy w roku kontroli dokumentów finansowych i stanu gotówki w
kasie rady rodziców.
2. Składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej rady rodziców.

ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RADY RODZICÓW
1.Fundusze rady rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców.
2.Wysokość składki na rzecz rady rodziców w danym roku szkolnym ustala się na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców.
3.Na wniosek rady rodziców po odbyciu się zebrań grupowych i zasięgnięciu opinii rodziców mogą być zorganizowane zajęcia dodatkowe w przedszkolu.
4.Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od ustalonej.
5.Rada rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki.
6.Rodzice wpłacają deklarowaną składkę w dwóch ratach pierwszą do końca listopada drugą do końca kwietnia.
7.Pieniądze przyjmowane są na kwitariuszu.
8.Fundusze rady rodziców oraz obrót gotówki są księgowane.
9.Rada Rodziców ustala preliminarz wpływów i wydatków .
10.Rada Rodziców może zatrudnić na umowę – zlecenie osoby do wykonywania określonych zadań.
11.Fundusze rady rodziców mogą być przeznaczone na zakup zabawek , pomocy dydaktycznych, wyposażenia przedszkola, polecenia koncertów , teatrzyków,wycieczek, imprez okolicznościowych , zakup upominków , warsztatów dla rodziców i pedagogów itp.
12.Rada rodziców upoważnia dyrektora i wicedyrektora przedszkola do dysponowania funduszem rady zgodnie z ustalonym regulaminem i preliminarzem wydatków.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kadencja rady rodziców trwa jeden rok.
2. W skład rady rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami rady rodziców w roku poprzednim.
3. Przewodniczący rady rodziców lub upoważniona osoba przekazuje przewodniczącemu nowej rady rodziców wszystkie sprawy ( łącznie z finansami), związanymi z działalnością rady rodziców.
4. Decyzje o rozwiązaniu rady rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% członków rady rodziców.
5. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie rady rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na spotkaniu rady.
6. Regulamin obowiązuje wszystkich członków rady rodziców.
7. Spotkanie rady rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący, w spotkaniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków.
8. Rada Rodziców podejmuje wnioski i uchwały. Jeżeli uchwala rady jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem przedszkola , dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie 14 dni uzgadnia z radą sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.
9. Spotkania rady rodziców są protokołowane i stanowią dokumentację placówki.
10.Protokół ze spotkania sporządza sekretarz lub osoba wskazana przez prowadzącego.

REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 10.10.2013r .
Przyjęty przez Radę Rodziców na rok szkolny 2018/2019 w dniu 10.10.2018r.
Przedszkolowo.pl logo