Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE "Czas wolny z mamą i tatą"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
dla dzieci z rodzicami pt.: ,,Czas wolny z mamą i tatą”

· Konkurs kierowany jest do dzieci z Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie, Filii w Boleszewie, Filii w Sławsku.
· Kategorie wiekowe :
· 3-4 –latki
· 5-6 -latki
CEL KONKURSU
- rozwijanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego
- promowanie zdrowego trybu życia w rodzinie
- promowanie pozytywnych postaw i działań na rzecz własnego zdrowia i zdrowia najbliższych
- rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci
- rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych dzieci,
- motywowanie dzieci do rozwijania pasji artystycznych,

PRACA KONKURSOWA
· Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
· temat pracy konkursowej – artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla tematyki konkursu;
· rozmiar – format A 3 lub A4
· technika i forma prac- dowolna
· praca powinna być wykonana przez dziecko przy udziale rodziców

· Każda praca plastyczna powinna zawierać metryczkę ( imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, informację z kim dziecko wykonywało pracę)


WARUNKI UCZESTNICTWA
· Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.
· Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
· Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do dnia 24 lutego 2020 r. do swoich wychowawców.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Przedszkole powołuje komisję konkursową, w skład której wchodzi trzech członków (dwóch nauczycieli przedszkola oraz przedstawiciel Rady Rodziców) .
2. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:
· zgodność pracy z tematyką konkursu,
· oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
· sposób ujęcia tematu,
· walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.
3. Wszyscy uczestnicy za udział w konkursie otrzymają drobne upominki.
Laureaci trzech pierwszych miejsc i wyróżnień w obu kategoriach otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

4. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac nastąpi 27 lutego 2020r.
Konkurs trwał do: 2020-02-24, 00:00
Konkurs 2020-01-30, 20:37 | autor: Anita Matejuczyk
Przedszkolowo.pl logo