Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

ZAPROSZENIE na II Gminny Konkurs Recytatorski

Konkurs odbędzie się w Przedszkolu Gminnym w Gwiazdowie
16.11. 2018 r. o godz. 10.00.
Karty zgłoszenia prosimy dostarczać osobiście do Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie do dnia 12.11 2018 r.
Regulamin konkursu znajduje się dodatkowo na stronie Przedszkole Gminne w Gwiazdowie


REGULAMIN II GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„Kto ty jesteś? Polak mały”

I ORGANIZATOR KONKURSU:
• Przedszkole Gminne w Gwiazdowie

II CELE KONKURSU:
 uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości
 wspieranie wychowania patriotycznego i rozwijanie postaw obywatelskich młodego pokolenia
 propagowanie poezji patriotycznej w edukacji artystycznej dzieci
 zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi
emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem,
z jego historią
 wspieranie dzieci uzdolnionych artystycznie i umożliwienie prezentacji ich umiejętności recytatorskich

III ZASADY UCZESTNICTWA:
1. w konkursie mogą uczestniczyć dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Sławno w dwóch kategoriach wiekowych 3-4 lata i 5- 6 lat.
2. dzieci prezentują jeden utwór o tematyce patriotycznej
3. każde przedszkole może reprezentować maksymalnie 1 uczestnik w danej kategorii wiekowej
4. wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatora, które wyłoni laureatów i przyzna nagrody w każdej kategorii wiekowej
5. W skład komisji wchodzą:
• dyrektor Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie;
• przedstawiciel Urzędu Gminy Sławno;
• jeden przedstawiciel z każdego przedszkola ( podczas oceny nie oceniamy reprezentantów swojego przedszkola).
6. werdykt ustalony przez jury jest ostateczny
7. sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator

IV. KRYTERIA OCENY:
1. Recytację ocenia komisja stosując skalę od 1 do 5 punktów.
2. Na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy:
• dobór repertuaru
• interpretacja wiersza
• dykcja
• pamięciowe opanowanie tekstu
• ogólny wyraz artystyczny (gesty, element ruchu, rekwizyty, strój).

V. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
1. Konkurs odbędzie się 16.11. 2018 r. o godz. 10.00. w Przedszkolu Gminnym w Gwiazdowie.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia
do Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie do dnia 12.11. 2018r.
(załącznik nr 1).
3. Wykonawcy i ich opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny.
4. Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich uczestników i dokonaniu oceny przez komisję w dniu konkursu.
5. Laureaci konkursu (I, II, III miejsca) otrzymają dyplom i nagrody. Pozostałym uczestnikom i ich opiekunom zostaną wręczone dyplomy – podziękowania.Rodzic jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych swojego dziecka oraz pisemnej zgody na udział dziecka w konkursie. (załącznik nr 2, 3).

Wszelkich dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu: nauczyciel Dorota Szpreniec nr tel. 59 858 22 20.
Ilona Sawicka nr tel. 665 914 1 11

Konkurs trwał do: 2018-11-16, 00:00
Konkurs 2018-11-05, 17:28 | autor: Dorota Szpreniec
Przedszkolowo.pl logo