Organizacja przedszkola w roku szkolnym 2021/2022

21


1. Przedszkole Gminne w Gwiazdowie jest placówką oświatową publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Sławno. Nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.
2. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 15.45 przez cały rok z przerwą wakacyjną ustaloną przez Organ Prowadzący przedszkole.
3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat oraz dzieci starsze odroczone od obowiązku szkolnego.
W szczególnych przypadkach, gdy przedszkole posiada wolne miejsca, przyjmowane są również dzieci 2,5 letnie.
Szczególnie uzasadnione przypadki, to:
- losowe zdarzenie w rodzinie dziecka (porzucenie dziecka przez rodzica, śmierć jednego z rodziców),
- trudna sytuacja materialna (konieczność podjęcia pracy zawodowej przez rodzica samotnie wychowującego dziecko)
- rodzice pracujący zawodowo, czynnie, poza domem,
- intensywny rozwój dziecka pozwalający na podjęcie edukacji przedszkolnej, w tym
dobra komunikacja, odpieluchowanie..
4. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
Liczba dzieci w oddziale przedszkola nie może przekraczać 25.
5. Szczegółową organizację w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.
6. Praca wychowawczo-dydaktyczna w roku szkolnym 2021/2022 realizowana jest na podstawie:
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ,
- Programu wychowania przedszkolnego W. Żaby-Żabińskiej, W. Majewskiej, R. Paździo
- Rocznego planu pracy przedszkola
- Miesięcznych planów pracy wychowawczo-dydaktycznej opracowywanych przez nauczycieli.
W roku 2021/2022 nasze priorytetowe zadania wychowawczo-dydaktyczne to:
1.Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci,
2. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych dzieci, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.[/b]

Ponadto realizujemy dodatkowe programy ogólnopolskie, m.in.::

1.Ogólnopolski projekt matematyczno-przyrodniczy "LAS, DWA, TRZY- MAGICZNE PRZYGODY WŚRÓD PRZYRODY"(6 latki).

2.Międzynarodowy projekt edukacyjny „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”(5/4/3 latki).

3. Kontynuujemy już 8 rok realizację programu „Czytające Przedszkola” w ramach fundacji „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”. Celem programu jest wspieranie i rozwój czytelnictwa wśród dzieci a tym samym wśród dorosłych. Według fundacji „zaszczepiona w dzieciństwie pasja do książki i czytania jest witaminą dla psychiki i umysłu dziecka, a jednocześnie chroni je przed uzależnieniem od mediów elektronicznych i fałszywych wartości kultury masowej”.

cala_20Polska
7. Organizację pracy w ciągu dnia określają Ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.
8. Przedszkole oferuje dzieciom bezpłatne zajęcia dodatkowe.
Są to:
- zajęcia logopedyczne

BAZA PRZEDSZKOLA
Przedszkole mieści się w centrum wsi, w wolnostojącym budynku otoczonym zielenią. Posiada bardzo dobre warunki pobytu dzieci.
Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne .
Sale -jasne,ciepłe, przestronne, nowocześnie umeblowane i doskonale wyposażone w różnego rodzaju pomoce i zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój dzieci.
Toalety przy salach - przystosowane dla małych dzieci.
Sala sportowa wyposażona w przyrządy do gimnastyki korekcyjnej i zabaw ruchowych.

Przy przedszkolu znajduje się bezpieczny, ogrodzony plac zabaw ze zjeżdżalnią, zabawkami na sprężynach, huśtawkami, piaskownicą, miejscem do gry w piłkę oraz uwielbianymi przez dzieci domkami zabaw.Przedszkolowo.pl logo