COVID-19- PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Załącznik do Zarządzenia nr 8/2020
Dyrektora Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie
z dnia 20 maja 2020r.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W
PRZEDSZKOLU GMINNYM
W GWIAZDOWIE
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
WSTĘP

I. PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493),
Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),
Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 30 kwietnia 2020r.


1. Procedury bezpieczeństwa Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-19”, zwane dalej „procedurami”, obowiązują od dnia 25 maja 2020 r. do czasu odwołania stanu epidemii przez organy nadrzędne. Po zapoznaniu się z procedurami należy wypełnić stosowne oświadczenie


2. Za zapewnienie stosowania w placówce niniejszych zasad, odpowiada dyrektor Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie (Gwiazdowo), wicedyrektor Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie (filia w Sławsku).

3. Procedura może ulec zmianie w zależności od potrzeb organizacyjnych oraz zmieniających się przepisów.
1. Cel procedury Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny dzieci objętych opieką placówki, ich rodziców oraz pracowników świadczących pracę w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego , Ministra Zdrowia oraz MEN w związku z otwarciem przedszkoli
2. Zakres procedury Zasady obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych w Przedszkolu Gminnym w Gwiazdowie, niezależnie od formy zatrudnienia, rodziców, dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki.
3. Odpowiedzialność I. OBOWIĄZKI DYREKTORA/WICEDYREKTORA PLACÓWKI:
Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce w związku z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .
Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne,płyny dezynfekujące, ewentualnie przyłbice. Płyn do dezynfekcji rąk zapewnia również przy wejściu do przedszkola oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.
Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski.
Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie przedszkola .
Zapewnia wydzielone miejsca-IZOLATORIUM służące do izolacji dziecka lub pracownika wyposażone w zestaw ochronny: fartuch ochronny, półmaski , rękawiczki, przyłbica, .
Zapewnia codzienną dezynfekcję zabawek oraz wykorzystywanych do zabaw przyborów sportowych.
Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie wyprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).

II. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI:
- Pracuje wg ustalonego przez dyrektora/wicedyrektora harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w przedszkolu lub zajęcia wychowawczo-dydaktyczne realizowane w formie pracy zdalnej.
- Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
- Wdraża wiedzę i umiejętności higieniczne poprzez organizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami edukacyjnymi : a)uczenia dzieci prawidłowego mycia rąk, b)utrwalania wiedzy na temat roznoszenia się chorób wirusowych i ich zapobiegania( np. zasłanianie buzi przy kichaniu czy kaszlu),
c) codzienne kontrolowanie stanu zdrowia u dzieci (podwyższona temperatura, kaszel)
- Co najmniej raz na godzinę wietrzy salę w której przebywa z dziećmi - Organizuje wyjścia swojej grupy na teren przedszkola tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą.
- Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym miejscu lub przy jednej zabawce .
- Zachowuje dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.
- Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
- W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI:
- Ogranicza korzystanie z przestrzeni wspólnych.
- Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
- Systematycznie wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
- Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków - powierzchnie dotykowe w tym biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą
z detergentem.
- Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem, systematycznie dezynfekuje toalety.
- Przestrzega warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
- Utrzymuje wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
- Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekuje powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia kuchennego oraz zmywalni.
- Dba o higieniczny odbiór obiadów i artykułów spożywczych. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: fartuch, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest obiad.
Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, termos zostawia za drzwiami.
- Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
- Personel kuchenny oraz administracyjny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
- W przypadku jakiejkolwiek choroby lub podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
- Dokonuje pomiaru temperatury dzieci i osób w sali (pomoc nauczyciela) i pracowników (pomoc administracyjna dwa razy dziennie wpisując pomiar do tabeli.
IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w Przedszkolu Gminnym w Gwiazdowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dostępnymi na stronie przedszkola.
Zgłaszają telefonicznie dziecko do udziału w zajęciach w przedszkolu minimum 2 dni robocze przed skorzystaniem z opieki przedszkolnej do godziny 12.00.
3.Dostarczają do placówki uzupełnioną Deklarację oraz Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 (do pobrania ze strony przedszkola – co jest warunkiem przyjęcia dziecka do placówki. Scan oświadczenia i deklaracji przesyła mailem na adres : przedszkolegwiazdowo@gminaslawno.pl lub dostarcza w dniu przyprowadzenia dziecka do placówki pozostawiając dokumenty w skrzynce umieszczonej przy wejściu do przedszkola.
Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do przedszkola oświadczenia, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.
W czasie pobytu w przedszkolu nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeśli rodzic/prawny opiekun decyduje się na posiadanie przez dziecko maseczki jest zobowiązany do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych w woreczku/pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.
Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.
Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
Wejście do placówki rodzic/opiekun prawny sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym w wiatrołapie (Gwiazdowo) , przed wejściem do budynku (Sławsko). 8. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry.
10. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i bezwzględnego odbierania telefonów z przedszkola.
4. Zasady postępowania w czasie pobytu w przedszkolu 1. Przy wejściu do przedszkola umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk, z którego muszą korzystać wszyscy dorośli; 2. Liczebność grup będzie pomniejszona, tak aby zapewnić możliwość utrzymania zalecanych odstępów pomiędzy dziećmi i opiekunami; 3. Na czas wprowadzenia szczególnych procedur w przedszkolu nie będzie codziennego mycia zębów w przedszkolu oraz leżakowania. 4. Pomoc nauczyciela przebywająca wyłącznie w sali regularnie dezynfekuje zabawki, których użyją dzieci, stoły, stoliki, krzesła. W łazience deski sedesowe oraz baterie umywalkowe oraz wszelkie klamki i przyciski . 5. Codziennie odbywać się będzie monitoring prac porządkowych i dezynfekcyjnych 6. Na czas wprowadzenia szczególnych procedur w przedszkolu nie będzie codziennego mycia zębów w przedszkolu oraz leżakowania. 7. Pracownicy zaopatrzeni zostaną w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, fartuchy z długim rękawem; 8. Pracownicy podczas wykonywania swoich czynności na terenie placówki nie muszą zakrywać ust i nosa. 9. Do każdej grupy dzieci przyporządkowani będą ci sami opiekunowie, dzieci przebywać będą w wyznaczonej sali; 10. Sale wietrzone będą co najmniej raz na godzinę; 11. Zawieszone zostają wszelkie wyjścia dzieci poza teren placówki i na plac zabaw. 12. Dzieci pod nadzorem nauczycieli mogą korzystać z terenu placówki przy zachowaniu możliwie największej odległości, ewentualnie zmianowości grupy. Sprzęt do zabaw po wyjściu grupy będzie dezynfekowany. 13. Przy organizacji żywienia wprowadzone zostają szczególne środki ostrożności, korzystanie z płynów do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Mycie naczyń i sztućców myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temp. min. 60stopni lub je wyparzać . 14. Pracownicy zachowują dystans społeczny w odniesieniu do rodziców, dzieci i pozostałych pracowników wynoszący min. 2 m. 15. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, dziecko zostanie odizolowane w sali w tzw.IZOLATORIUM. Rodzice zostaną niezwłocznie poinformowani o konieczność natychmiastowego odbioru dziecka. Odbiór dziecka odbywa się w ciągu 1 godziny. Rodzice w takim przypadku, będą musieli informować placówkę o stanie zdrowia dziecka; 16. Rodzice zobowiązani są zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki; 17.Do komunikacji pomiędzy nauczycielem/dyrektorem a rodzicami używane będę telefony podane przez rodzica. 18. Na drzwiach wejściowych przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do Organu prowadzącego przedszkole, Kuratorium Oświaty, właściwej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala , z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.
5. Ogólne zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola: 1. Dzieci przyjmowane są do przedszkola zgodnie z oświadczeniem pobytu dziecka w przedszkolu oraz oświadczeniami zgodnie z wytycznymi GIS, MZ , MEN
2. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do/z przedszkola odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.
3. Dziecko może być przyprowadzane i odbierane do/z przedszkola wyłącznie przez osoby zdrowe.
4. Do przedszkola może być przyprowadzane wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną .
4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
5. W przedszkolu obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia z domu zabawek oraz innych przedmiotów oraz wynoszenia rzeczy i prac, które powstały podczas pobytu dziecka w przedszkolu.

6. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z filii w Sławsku:
Wejście do placówki rodzic/prawny opiekun sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym : przy wejściu do przedszkola (Sławsko), w tzw. wiatrołapie (Gwiazdowo).
Rodzic/ opiekun wchodzi do placówki z zachowaniem zasady rotacji (jeden rodzic w holu) ubrany w maseczkę, dezynfekuje ręce i zakłada jednorazowe rękawiczki. 3) Wyznaczony pracownik mierzy dziecku temperaturę, odbiera od rodzica dziecko i odprowadza dziecko do grupy.
4) W przypadku zaobserwowania przez pracownika przejmującego dziecko niepokojących objawów chorobowych, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicowi i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. 5) Do pojemnika wystawionego w holu rodzic odkłada dokumenty zabezpieczone w foliową obwolutę łatwą do dezynfekcji.
6) Dziecko od lat 4 wchodzi do placówki w maseczce. Użytą maseczkę rodzic zabiera ze sobą.
7) Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci, wynoszącego min. 2 m.
8) Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić tylko do części wspólnych przedszkola z wyłączeniem ciągu komunikacyjnego przy salach.
9) Dziecko przyprowadza i odbiera tylko jedna osoba. Zaleca się, aby ta osoba, która przyprowadziła również odebrała dziecko.
10) Rodzice są zobowiązani do sprawnego przygotowania dziecka do wejścia do grupy tak , aby zminimalizować czas oczekiwania na wejście kolejnych rodziców.PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 PRACOWNIKA PRZEDSZKOLA GMINNEGO W GWIAZDOWIE

Cel wdrażanych procedur:
1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla pracowników przedszkola . Minimalizowanie ryzyka zakażenia dzieci oraz innych osób z zewnątrz. 2. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie placówki w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia . 3. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.
Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom przedszkola
1. Ustalenie zadań i procesów, które zwykle wymagają ścisłej interakcji i określenie sposobów ich modyfikacji, aby zwiększyć fizyczne odległości między pracownikami i zachować bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w zakładach pracy minimum 1,5 m).
2. Podzielenie zmian pracy w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników przebywających w danym momencie na terenie placówki, stosownie do możliwości.
3. Zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów - zachowanie dystansu społecznego min. 2 m. Wyposażenie obsługi w środki ochrony indywidualnej w tym, maski, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk, a także fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie potrzeby.
4. Zalecenia dla pracowników:
· Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
· Zachować bezpieczną odległość od współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
· Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
· Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
· Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
· Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy dokonać dezynfekcji wszystkich pomieszczeń przedszkola.
· Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
5. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.
6. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.
7. Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych.
8. Szczególną troskę o pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażowanie w bezpośredni kontakt z dziećmi.
9. Obowiązek stosowania przez dostawców towaru spożywczego środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
10. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.
11. Celem ograniczenia kontaktów międzyludzkich zaleca się tam gdzie jest to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji m. in. telefonów, poczty elektronicznej itp.
Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie
1. Umieszczenie pojemników z płynem dezynfekującym przy drzwiach wejściowych do przedszkola.
2. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
4. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów , należy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem (minimum 2 metry).
5. Bezwzględny zakaz przebywania w obiekcie osób postronnych.
6. Bieżące dezynfekowanie, nie rzadziej niż co godzinę, toalet, klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów oraz innych, często dotykanych powierzchni.
7. Precyzyjne dozowanie profesjonalnych środków myjących.
9. Personel sprzątający powinien być wyposażony i przestrzegać używania jednorazowej maseczki, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowego fartucha z długim rękawem..
10. W związku z zagrożeniem wirusem COVID -19 przedszkole ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie dzieci oraz personelu .
11. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) miejsca-IZOLATORIUM, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
12. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
Przedszkolowo.pl logo