Konkursy

Zachęcamy do konkursu plastycznego na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową

Zachęcamy do konkursu plastycznego na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 3-15 lat, podopiecznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Sławno, podopiecznych świetlic Gminy Sławno oraz mieszkańców Gminy Sławno zgłaszanych indywidualnie.

REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

1.Postanowienia ogólne:
Organizatorem Konkursu na najładniejszą kartkę
bożonarodzeniową, zwanego dalej Konkursem,jest Urząd Gminy Sławno.
2.Cele konkursu:
⋅propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Bożego Narodzenia,
⋅rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej uczestników Konkursu,
⋅pobudzanie i kształtowanie wśród dzieci i młodzieży szacunku do tradycji;
⋅pogłębienie wiedzy uczestników na temat
symboliki bożonarodzeniowej,
⋅promocja Gminy Sławno poprzez rękodzieło i tradycje

3.Tematyka:
Tematyka bożonarodzeniowa, zawierająca symbolikę, tradycje i zwyczaje oraz motywy świąteczne – tradycyjne lub współczesne.
4.Uczestnicy:
W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież:
⋅podopieczni przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Sławno,
⋅podopieczni świetlic Gminy Sławno,
⋅mieszkańcy Gminy Sławno zgłaszani indywidualnie

5.Zasady uczestnictwa:
⋅autorem kartki zgłoszonej do Konkursu może być 1 osoba,
⋅każdy uczestnik musi samodzielnie zaprojektować i wykonać dowolnymi technikami plastycznymi (rysowanie,namalowanie, wyklejenie, grafika, collage,itp.) kartkę świąteczną o wymiarze nie większym jak A5,
⋅każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu 1 kartkę, nie nagradzaną wcześniej w innych
konkursach,
⋅warunkiem zakwalifikowania kartki do Konkursu jest spełnienie warunków zapisanych w Regulaminie oraz dostarczenie wraz z pracą prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu

6. Terminy:
⋅Prace należy:
a)przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Sławno,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,76-100 Sławno lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy Sławno, pokój nr 10,do dnia 12 grudnia 2014 r. do godz. 15.00(decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Sławno).
⋅Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24 grudnia 2014 r.
7.Ocena prac:
⋅oceny zgłoszonych prac dokona Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją,
⋅decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne,
⋅kartki oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:
a)3-5 lat,
b)6-9 lat,
c)10-12 lat,
d)13-15 lat,
⋅Komisja weźmie pod uwagę następujące kryteria oceny prac:
a)walory artystyczne,
b)kreatywność, oryginalność,
c)nawiązanie do tradycji,
d)estetyka wykonania,
e)samodzielność.

8. Nagrody:
Organizator przewiduje upominki dla autorów najładniejszych kartek.
9.Informacje dodatkowe:
⋅Regulamin wraz z wzorem karty zgłoszeniowej
zamieszczony jest na stronie internetowej Organizatora: www.gminaslawno.pl,
⋅o wynikach Konkursu oraz o terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci,opiekunowie lub jednostki zgłaszające zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, a wykaz zwycięzców
zamieszczony zostanie na stronie internetowej Organizatora,
⋅Organizator nie zwraca nadesłanych kartek i zastrzega sobie prawo do ich powielania i rozpowszechniania ze wskazaniem danych autora pracy,
⋅dane osobowe uczestników i ich opiekunów,zawarte na karcie zgłoszenia, są zbieranie i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182),
⋅uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Konkurs trwa do: 2014-12-12, 00:00
wpis edytowano 2014-11-20, 17:30
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.