Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

Konkurs Plastyczny „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W ELIMINACJACH GMINNYCH OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”


REGULAMIN ELIMINACJI GMINNYCH

1.Organizatorzy:
Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie – na szczeblu wojewódzkim,
Starostwo Powiatowe w Sławnie – na szczeblu powiatowym,
Urząd Gminy Sławno i Gminny Zespół Oświaty w Sławnie – na szczeblu gminnym.
2.Tematyka konkursu:
Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży
pożarnych w akcjach ratowniczo – gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz
w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej,
kulturalnej i historię pożarnictwa.
3.Jury:
Eliminacje gminne przeprowadza Jury złożone z następujących osób:
⋅Anna Fikier – Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Sławnie;
⋅Bogusław Stefanowski – Inspektor ds. obronnych, ochrony ludności i ochrony ppoż. w Urzędzie Gminy Sławno;
⋅Janina Wołk – Inspektor ds. administracyjnych i transportu w Gminnym Zespole Oświaty w Sławnie.

4.Uczestnicy konkursu:
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, młodzież
oraz twórcy amatorzy.
Konkurs prowadzony jest w sześciu grupach wiekowych
:
⋅I grupa – przedszkola
⋅II grupa – szkoła podstawowa, klasa I -III
⋅III grupa – szkoła podstawowa, klasa IV - VI
⋅IV grupa – gimnazjum
⋅V grupa – szkoły ponadgimazjalne
⋅VI grupa - dorośli
Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstw
a, rysunku, grafiki,tkactwa, rzeźby,metaloplastyki, itp.
Każdy autor może wykonać i przesłać 1 pracę. Nie przewiduje się przesłania prac przestrzennych. Dopuszczalny format pracy konkursowych – od A4 do A2.
5.Termin nadsyłania prac i etapy eliminacji:
Termin nadsyłania prac na eliminacje gminne konkurs
u upływa 12 grudnia 2014 r.
Prace należy nadsyłać lub doręczyć na adres:
Gminny Zespół Oświaty w Sławnie
ul. M. C. Skłodowskiej 9
76-100 Sławno
Każda praca powinna mieć przyklejoną metryczkę
z danymi uczestnika (wg wzoru).
Rozstrzygnięcie konkursu na etapie gminnym nastąpi
do dnia 15 grudnia 2014 r.
Najlepsze prace zostaną zakwalifikowane do etapu
eliminacji powiatowych.
Etap eliminacji powiatowych zakończy się najpóźniej
w dniu 31 grudnia 2014 r.
Etap wojewódzki zostanie rozstrzygnięty do 31 stycz
nia 2015 r.
Prace przesłane po terminie nie będą brane pod uwag
ę w konkursie.
6.Postanowienia końcowe
Prace nagrodzone na szczeblu gminnych zaprezentowan
e zostaną w formie wystawy.
Wyniki konkursu eliminacji centralnych ogłaszane bę
dą w czasopiśmie „Strażak” i na stronie internetowej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo
pozostawienia prac i wykorzystania ich do potrzeb wydawniczych i promocyjnych.
Konkurs trwał do: 2014-12-12, 00:00
Konkurs 2014-12-03, 17:25 | autor: MAŁGORZATA JAKIMIAK
Przedszkolowo.pl logo