Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

NABÓR NA STANOWISKO POMOC NAUCZYCIELA

Dyrektor Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie
zatrudni na czas określony (do 30 czerwca 2020r. ) w wymiarze ¾ etatu pracownika na stanowisko POMOC NAUCZYCIELAWymagania niezbędne:
1.posiadanie minimum wykształcenia średniego;
2. posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego winna posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz posiadanie nieposzlakowanej opinii;
3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. pełnia władzy rodzicielskiej - kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
5. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku, gdy ten obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
6. niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.


II. Wymagania dodatkowe:
- Mile widziane , preferowane doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
- Wysoka kultura osobista
- Operatywność, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią.
- Umiejętność nawiązywania bliskich serdecznych relacji z dziećmi w wieku przedszkolnym.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1. Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków zlecane przez nauczycielkę oddziału oraz inne czynności wynikające z rozkładu zajęć dzieci w ciągu dnia:
2. Pomoc nauczycielce w organizowaniu i prowadzeniu pracy wychowawczo – dydaktyczno - opiekuńczej
3. Spełnianie w stosunku do dzieci czynności obsługowych
4. Uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci
5. Organizowanie wypoczynku dzieci
6. Utrzymywanie w ładzie i porządku przydzielonych pomieszczeń i otoczenia przedszkola
7. Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola
8. Czuwanie nad bezpieczeństwem i estetycznym wyglądem dzieci:
9. Czuwanie nad należytym spożywaniem posiłków przez dzieci
10.Przygotowanie do posiłków, pomoc w czasie spożywania posiłków przez dzieci

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny – podpisany czytelnie i własnoręcznie;
2. życiorys zawodowy – curriculum vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) – podpisany czytelnie i własnoręcznie;
3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego
4. kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie;
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje;
6. kserokopie świadectw pracy lub oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej;
7. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
z pełni praw publicznych;
8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy zobowiązany będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego);
9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku (kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy zobowiązany będzie do przedstawienia aktualnego orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych);
10. oświadczenie o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej (obecnie i w przeszłości);
11.oświadczenie o wypełnienie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
12. oświadczenie o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;
13. oświadczenie o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282)”.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty, w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Nabór na stanowisko pomoc nauczyciela”, należy składać w Przedszkolu Gminnym w Gwiazdowie do dnia 26.02.2020r. (środa), do godz.12.00.
O wynikach I etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie dnia 26.02.2020r. (środa), do godz.15.00..

Rozmowy z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostaną przeprowadzone 27.02.2020r.(czwartek), w godz.9.00-10.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 59 858 22 20
Komunikat 2020-02-21, 11:12 | autor: MAŁGORZATA JAKIMIAK
Przedszkolowo.pl logo