Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

NABÓR NA STANOWISKO NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA

Dyrektor Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie
ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela/ki wychowania przedszkolnego


Liczba miejsc pracy: 2

I. Przedmiot naboru:
1. Stanowisko: nauczyciel/ka wychowania przedszkolnego
Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Gminne w Gwiazdowie, Gwiazdowo 43, 76-124 Żukowo
2. Stanowisko: nauczyciel/ka wychowania przedszkolnego
Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Gminne w Gwiazdowie Filia w Boleszewie, Boleszewo 61, 76-100 Sławno

II. Wymagania niezbędne:
1. Studia I lub II stopnia o specjalności wychowanie przedszkolne lub edukacja wczesnoszkolna z przygotowaniem pedagogicznym.
2. Dobry stan zdrowia. Spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela/ki wychowania przedszkolnego.
3. Niekaralność.

III. Wymagania dodatkowe:
1.Kwalifikacje do prowadzenia języka angielskiego w przedszkolu.
2.Komunikatywność - łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi i z dorosłymi .
3.Umiejętność pracy w zespole, w tym dyskrecja, życzliwość i opanowanie.
4.Kreatywność– w tym inicjatywność, pomysłowość i umiejętność samodzielnego rozwiązywania bieżących problemów.
5.Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnych.
6. Znajomość podstawowych przepisów prawa oświatowego w zakresie dotyczącym przedszkoli publicznych.
7. Wysoka kultura osobista.

IV. Wymagane dokumenty:
a. list motywacyjny,
b. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
c. poświadczone przez kandydata kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
d. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela/ki wychowania przedszkolnego ,
e. oświadczenie o niekaralności (według wzoru podanego w załączniku),
f: oświadczenie o niekaralności karami dyscyplinarnymi,
g. poświadczone przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje i umiejętności.
h: oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz.922) w celach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko nauczyciela.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin złożenia dokumentów upływa dnia 30 czerwca 2017r. o godz. 14.00. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem ,, Oferta na stanowisko nauczyciela Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie (przedszkole w Gwiazdowie /przedszkole w Boleszewie)”, [należy wpisać tylko wybrane], w sekretariacie Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie.
Dopuszcza się złożenie jednego kompletu dokumentów na oba stanowiska.
Należy wówczas umieścić dopisek "Oferta na stanowisko nauczyciela Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie (przedszkole w Gwiazdowie lub przedszkole w Boleszewie)”.

VI. Procedura rekrutacji:
1. Nabór na wolne stanowisko nauczyciela, przeprowadza się w dwóch etapach:
1) w pierwszym etapie Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy złożonych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym, bez udziału kandydatów,
2) w drugim – przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatami spełniającymi wymogi formalne merytoryczne złożonych dokumentów,
2. Kandydaci zostają powiadomieni (nie później niż 7 dni po pierwszym etapie ), telefonicznie lub pocztą elektroniczną o zakwalifikowaniu się do II etapu.

Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola
www. przedszkolegwiazdowo.przedszkolowo.pl
Dokumenty kandydatów nieprzyjętych do pracy będzie można odebrać w sekretariacie Przedszkola w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia naboru.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 59 858 22 20.

INFORMACJA PONOWNA.
PROCEDURA NABORU I WZÓR OŚWIADCZENIA W OGŁOSZENIU WCZEŚNIEJSZYM

Komunikat 2017-06-20, 06:36 | autor: MAŁGORZATA JAKIMIAK
Przedszkolowo.pl logo