Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

NABÓR NA STANOWISKO NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA

Dyrektor Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie
ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela/ki wychowania przedszkolnego


Liczba miejsc pracy: 2

I. Przedmiot naboru:
1.
Stanowisko: nauczyciel/ka wychowania przedszkolnego
Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Gminne w Gwiazdowie, Gwiazdowo 43, 76-124 Żukowo
2. Stanowisko: nauczyciel/ka wychowania przedszkolnego
Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Gminne w Gwiazdowie Filia w Boleszewie, Boleszewo 61, 76-100 Sławno

II. Wymagania niezbędne:
1. Studia I lub II stopnia o specjalności wychowanie przedszkolne lub edukacja wczesnoszkolna z przygotowaniem pedagogicznym.
2. Dobry stan zdrowia. Spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela/ki wychowania przedszkolnego.
3. Niekaralność.

III. Wymagania dodatkowe:
1.Kwalifikacje do prowadzenia języka angielskiego w przedszkolu.
2.Komunikatywność - łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi i z dorosłymi .
3.Umiejętność pracy w zespole, w tym dyskrecja, życzliwość i opanowanie.
4.Kreatywność– w tym inicjatywność, pomysłowość i umiejętność samodzielnego rozwiązywania bieżących problemów.
5.Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnych.
6. Znajomość podstawowych przepisów prawa oświatowego w zakresie dotyczącym przedszkoli publicznych.
7. Wysoka kultura osobista.

IV. Wymagane dokumenty:
a. list motywacyjny,
b. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
c. poświadczone przez kandydata kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
d. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela/ki wychowania przedszkolnego ,
e. oświadczenie o niekaralności (według wzoru podanego w załączniku),
f: oświadczenie o niekaralności karami dyscyplinarnymi,
g. poświadczone przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje i umiejętności.
h: oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz.922) w celach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko nauczyciela.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin złożenia dokumentów upływa dnia 30 czerwca 2017r. o godz. 14.00. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem ,, Oferta na stanowisko nauczyciela Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie (przedszkole w Gwiazdowie /przedszkole w Boleszewie)”, [należy wpisać tylko wybrane], w sekretariacie Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie.
Dopuszcza się złożenie jednego kompletu dokumentów na oba stanowiska.
Należy wówczas umieścić dopisek "Oferta na stanowisko nauczyciela Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie (przedszkole w Gwiazdowie lub przedszkole w Boleszewie)”.

VI. Procedura rekrutacji:
1. Nabór na wolne stanowisko nauczyciela, przeprowadza się w dwóch etapach:
1) w pierwszym etapie Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy złożonych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym, bez udziału kandydatów,
2) w drugim – przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatami spełniającymi wymogi formalne i merytoryczne złożonych dokumentów,
2. Kandydaci zostają powiadomieni (nie później niż 7 dni po pierwszym etapie ), telefonicznie lub pocztą elektroniczną o zakwalifikowaniu się do II etapu.

Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola
www. przedszkolegwiazdowo.przedszkolowo.pl
Dokumenty kandydatów nieprzyjętych do pracy będzie można odebrać w sekretariacie Przedszkola w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia naboru.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 59 858 22 20.


Pliki do pobrania:
Komunikat 2017-06-07, 16:34 | autor: MAŁGORZATA JAKIMIAK
Przedszkolowo.pl logo