Organizacja przedszkola w roku szkolnym 2018/2019

21


1. Przedszkole Gminne w Gwiazdowie jest placówką oświatową publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Sławno. Nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.
2. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.00 przez cały rok z przerwą wakacyjną ustaloną przez Organ Prowadzący przedszkole.
3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat oraz dzieci starsze odroczone od obowiązku szkolnego.
W szczególnych przypadkach, gdy przedszkole posiada wolne miejsca, przyjmowane są również dzieci 2,5 letnie.
4. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
Liczba dzieci w oddziale przedszkola nie może przekraczać 25.
5. Szczegółową organizację w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.
6. Praca wychowawczo-dydaktyczna w roku szkolnym 2018/2019 realizowana jest na podstawie:
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ,
- Programu wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole” M. Kwaśniewskiej i
W. Żaba-Żabińskiej,
- Rocznego planu pracy przedszkola
- Miesięcznych planów pracy wychowawczo-dydaktycznej opracowywanych przez nauczycieli.
W roku 2017/2018 nasze priorytetowe zadania wychowawczo-dydaktyczne to:
1. „Jestem bezpieczny" - wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych,
2. "Tęczowa matematyka"- rozwijanie umiejętności matematycznych, przyrodniczych i informatycznych.

Ponadto realizujemy dodatkowe programy ogólnopolskie, m.in.::

1.Program Edukacji Zdrowotnej "Akademia Aquafresh"(3/4 latki).
Program ten stawia sobie za cel zmniejszenie występowania próchnicy u dzieci w Polsce poprzez szeroko prowadzone działania profilaktyczne dla najmłodszych. Akademia Aquafresh została powołana z myślą o ochronie zdrowia dzieci, żeby poprzez działania edukacyjne wytwarzać w nich potrzebę dbania o higienę jamy ustnej, a w konsekwencji zmniejszyć tak poważny problem, jakim jest próchnica.

aq-300x99


2.Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”(5/6 latki)
Celem programu jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań.

logo


3."Zdrowe zęby mamy-marchewkę zajadamy"(4/5 latki)


4. Kontynuujemy już 5 rok realizację programu „Czytające Przedszkola” w ramach fundacji „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”. Celem programu jest wspieranie i rozwój czytelnictwa wśród dzieci a tym samym wśród dorosłych. Według fundacji „zaszczepiona w dzieciństwie pasja do książki i czytania jest witaminą dla psychiki i umysłu dziecka, a jednocześnie chroni je przed uzależnieniem od mediów elektronicznych i fałszywych wartości kultury masowej”.

cala_20Polska
7. Organizację pracy w ciągu dnia określają Ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.
8. Przedszkole oferuje dzieciom bezpłatne zajęcia dodatkowe.
Są to:
- zajęcia logopedyczne
- religia (dzieci 5/6 letnie)
- indywidualne zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
BAZA PRZEDSZKOLA
Przedszkole mieści się w centrum wsi, w wolnostojącym budynku otoczonym zielenią. Posiada bardzo dobre warunki pobytu dzieci.
Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne .
Sale -jasne,ciepłe, przestronne, nowocześnie umeblowane i doskonale wyposażone w różnego rodzaju pomoce i zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój dzieci.
Toalety przy salach - przystosowane dla małych dzieci.
Sala sportowa wyposażona w przyrządy do gimnastyki korekcyjnej i zabaw ruchowych.

Przy przedszkolu znajduje się bezpieczny, ogrodzony plac zabaw ze zjeżdżalnią, zabawkami na sprężynach, huśtawkami, piaskownicą, miejscem do gry w piłkę oraz uwielbianymi przez dzieci domkami zabaw.Przedszkolowo.pl logo